Organizátor

Konferencia záchranárov Integrovaného záchranného systému „Rescue Day Poprad“ je organizovaná organizačným tímom Občianskeho združenia ZÁCHRANA.

Občianske združenie ZÁCHRANA bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.10.2010. Hlavnou úlohou a cieľom občianskeho združenia je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov záchrannej zdravotnej služby. Dôležitou úlohou je aj rozvíjanie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci u zamestnancov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

Orgány združenia (zvolené na Valnom zhromaždení dňa 1.2.2011 v Poprade)

 • Predseda: Mgr. František Majerský
 • Podpredseda: Ing. Michal Weinciller
 • Sekretár: Ing. Vladimír Hosa, MPH
 • Revízor: Mgr. Lukáš Jurina
 • Člen rady: Ing. Marián Hudák, MPH

Identifikačné údaje:

 • Názov: ZÁCHRANA
 • Forma: občianske združenie
 • IČO: 42233097
 • DIČ: 2820010182
 • Ulica: Švábovce 533
 • Mesto: Švábovce
 • PSČ: 059 12
 • Okres: Poprad
 • Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
 • Pobočka: Poprad
 • Číslo účtu: SK0575000000004014834418
 • Web: www.zachranaoz.sk
 • E-mail: info(a)zachranaoz.sk
 • Tel. kontakt: +421 907 850 114

2 % z dane

ĎAKUJEME

Občianske združenie ZÁCHRANA je prijímateľom 2 % z dane. 

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu aktivít občianskeho združenia ZÁCHRANA formou poukázania 2 % z dane. Občianske združenie sa angažuje v rámci iniciatívy „AED DO KAŽDEJ OBCE“, je organizátorom konferencie záchranárov RESCUE DAY a súťaže záchranárov RESCUE LESNICA. Hlavným cieľom týchto aktivít je podpora činností rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a rozvíjanie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci u zamestnancov integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.

2 % z dane môžete poukázať občianskemu združeniu nasledovnými spôsobmi:

1. Ak ste zamestnaný/á – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane – tlačivo nižšie. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla príslušného roka doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

2. Ak si daňové priznanie podávate sami – údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie.

Informácie o použití poukázaných prostriedkov nájdete v príslušnej výročnej správe o činnosti občianskeho združenia ZÁCHRANA na webových stránkach združenia – www.zachranaoz.sk.

Tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu aktivít občianskeho združenia: SPORT CLUB FOR ALL (IČO: 42084113).

Tlačivo pre rok 2024 nájdete na tomto mieste.

ĎAKUJEME